shoot

shoot
{ʃu:t}
I. 1. стрелям
изстрелвам (at по), застрелвам, прострелвам, разстрелвам, удрям, гръмвам, изгърмявам (за оръжие), взривявам (снаряд)
to SHOOT dead/to death застрелвам, убивам
to SHOOT to kill стрелям на месо
to SHOOT home улучвам (целта) (и прен.)
to SHOOT on/at sight стрелям без предупреждение
2. ходя на лов (за), претърсвам (място) за дивеч
3. хвърлям, мятам, запращам
to SHOOT a glance at мятам поглед на, стрелвам с поглед
4. стрелвам се, профучавам, прелитам (и с along, past), спускам (се) (по)
бивам хвърлен/изхвърлен (out of от) (кола и пр.), изхвърчавам
to SHOOT the rapids спускам се по бързеите
5. разпуквам се, разтварям се (за пъпка), напъпвам, пускам пъпки/издънки, покарвам, раста
6. стоварвам, разтоварвам, изсипвам, изхвърлям, пускам по улей и пр
7. изпускам, пръскам, хвърлям (лъчи)
8. пъхвам, напъхвам (лост, резе и пр.)
9. щрака ме, боли ме
SHOOTing pain остра болка, бодеж
10. сп. шутирам, бия
to SHOOT a goal вкарвам гол
11. кино снимам (фалм), правя снимки
12. играя (голф, на зарове и пр.)
13. ам. залaгам (on), прен. хвърлям (пари)
to SHOOT the works хвърлям всичките си сили/средства
14. sl. инжектирам (лекарство, наркотик)
15. изпращам бързо, изкарвам бързо (кола и пр.)
16. ам. sl. говоря, приказвам
SHOOT! казвай! to SHOOT the bull хваля се, преувеличавам
to SHOOT the breeze дрънкам, дърдоря, плещя
to SHOOT the cat повръщам, дера котки/лисици
to be shot of разг. отървавам се от
to SHOOT the sun измервам височината на слънцето със секстант
shoot ahead излизам/стрелвам се напред, вземам преднина
shoot away стрелям непрекъснато, продължавам да стрелям, изстрелвам, свършвам (снарядите и пр.), отивам си бързо, избягвам, откъсвам, отнасям (крак, ръка и пр. -за снаряд)
shoot down свалям (вражески самолет), застрелвам, повалям, прен. оборвам, смазвам (нечии доводи и пр.)
ам. sl. изменям на (кауза и пр.)
to SHOOT someone down in flames sl. наругавам някого здравата
shoot forth напъпвам, пускам пъпки/издънки
shoot in воен. подпомагам (пехота) при настъпление с танкове, артилерия и пр.
shoot off shoot away, изстрелвам, стрелям
to SHOOT off one's mouth/face разг. много приказвам/дрънкам, раздрънквам се
shoot out изскачам, изхвръквам (of от), явявам се, излизам, разг. изхвърлям, изгонвам, издавам (се), протягам (се) навън, размахвам (ръце), хвърлям (лъчи и пр.)
to SHOOT out one's tongue показвам си езика (за змия и пр.), изплезвам се
to SHOOT out one's lips муся се, правя презрителна гримаса, изригвам (ругатни и пр.)
to SHOOT it out sl. водя решителна престрелка, решавам въпрос с оръжие
shoot through пронизвам, прострелвам
обик. pass прен. примесвам, смесвам (with с)
shoot up качвам се/покачвам се бързо (за цени и пр.), порасвам, източвам се (за дете и пр.), издигам се, извисявам се (за връх и пр.), излитам/стрелвам се нагоре, ам. разг. убивам, застрелвам, ранявам, разг. тероризирам със стрелба
II. 1. издънка, израстък, филиз, мустаче, вейка, стрък
2. бързей, праг (на река)
3. вж. chute
4. (ходене на) лов, група ловци, ловен парк, право на лов (уване) (в дадено място)
5. стрелба, стреляне, състезание по стрелба
6. лъч (светлина)
7. бодеж, остра болка
8. свличане (на пръст, лед)
9. (пробно) изстрелване (на ракета и пр.)
the whole SHOOT разг. всичко, всички
* * *
{shu:t} v (shot {shъt} ) 1. стрелям; изстрелвам (at по); застре(2) {shu:t} n 1. издънка, израстък, филиз; мустаче; вейка, стрък
* * *
филиз; шутирам; снемам; стрелям; снимам; разстрелвам; напъпвам;
* * *
1. (пробно) изстрелване (на ракета и пр.) 2. (ходене на) лов, група ловци, ловен парк, право на лов (уване) (в дадено място) 3. 1 sl. инжектирам (лекарство, наркотик) 4. 1 ам. sl. говоря, приказвам 5. 1 ам. залaгам (on), прен. хвърлям (пари) 6. 1 играя (голф, на зарове и пр.) 7. 1 изпращам бързо, изкарвам бързо (кола и пр.) 8. 1 кино снимам (фалм), правя снимки 9. chute 2 10. i. стрелям 11. ii. издънка, израстък, филиз, мустаче, вейка, стрък 12. shoot ahead излизам/стрелвам се напред, вземам преднина 13. shoot away стрелям непрекъснато, продължавам да стрелям, изстрелвам, свършвам (снарядите и пр.), отивам си бързо, избягвам, откъсвам, отнасям (крак, ръка и пр. -за снаряд) 14. shoot down свалям (вражески самолет), застрелвам, повалям, прен. оборвам, смазвам (нечии доводи и пр.) 15. shoot forth напъпвам, пускам пъпки/издънки 16. shoot in воен. подпомагам (пехота) при настъпление с танкове, артилерия и пр 17. shoot off shoot away, изстрелвам, стрелям 18. shoot out изскачам, изхвръквам (of от), явявам се, излизам, разг. изхвърлям, изгонвам, издавам (се), протягам (се) навън, размахвам (ръце), хвърлям (лъчи и пр.) 19. shoot through пронизвам, прострелвам 20. shoot up качвам се/покачвам се бързо (за цени и пр.), порасвам, източвам се (за дете и пр.), издигам се, извисявам се (за връх и пр.), излитам/стрелвам се нагоре, ам. разг. убивам, застрелвам, ранявам, разг. тероризирам със стрелба 21. shoot! казвай! to shoot the bull хваля се, преувеличавам 22. shooting pain остра болка, бодеж 23. the whole shoot разг. всичко, всички 24. to be shot of разг. отървавам се от 25. to shoot a glance at мятам поглед на, стрелвам с поглед 26. to shoot a goal вкарвам гол 27. to shoot dead/to death застрелвам, убивам 28. to shoot home улучвам (целта) (и прен.) 29. to shoot it out sl. водя решителна престрелка, решавам въпрос с оръжие 30. to shoot off one's mouth/face разг. много приказвам/дрънкам, раздрънквам се 31. to shoot on/at sight стрелям без предупреждение 32. to shoot out one's lips муся се, правя презрителна гримаса, изригвам (ругатни и пр.) 33. to shoot out one's tongue показвам си езика (за змия и пр.), изплезвам се 34. to shoot someone down in flames sl. наругавам някого здравата 35. to shoot the breeze дрънкам, дърдоря, плещя 36. to shoot the cat повръщам, дера котки/лисици 37. to shoot the rapids спускам се по бързеите 38. to shoot the sun измервам височината на слънцето със секстант 39. to shoot the works хвърлям всичките си сили/средства 40. to shoot to kill стрелям на месо 41. ам. sl. изменям на (кауза и пр.) 42. бивам хвърлен/изхвърлен (out of от) (кола и пр.), изхвърчавам 43. бодеж, остра болка 44. бързей, праг (на река) 45. изпускам, пръскам, хвърлям (лъчи) 46. изстрелвам (at по), застрелвам, прострелвам, разстрелвам, удрям, гръмвам, изгърмявам (за оръжие), взривявам (снаряд) 47. лъч (светлина) 48. обик. pass прен. примесвам, смесвам (with с) 49. пъхвам, напъхвам (лост, резе и пр.) 50. разпуквам се, разтварям се (за пъпка), напъпвам, пускам пъпки/издънки, покарвам, раста 51. свличане (на пръст, лед) 52. сп. шутирам, бия 53. стоварвам, разтоварвам, изсипвам, изхвърлям, пускам по улей и пр 54. стрелба, стреляне, състезание по стрелба 55. стрелвам се, профучавам, прелитам (и с along, past), спускам (се) (по) 56. хвърлям, мятам, запращам 57. ходя на лов (за), претърсвам (място) за дивеч 58. щрака ме, боли ме
* * *
shoot[ʃu:t] I. v (shot[ʃɔt]) 1. стрелям (at); застрелвам, прострелвам, улучвам, разстрелвам, бия, удрям (дивеч); гръмвам, изгърмявам, изстрелвам (за огнестрелно оръжие); to \shoot dead (ам. to death) застрелвам; to \shoot point-blank застрелвам на място; to \shoot on sight стрелям без предупреждение; I'll be shot if да пукна, ако; 2. хвърлям, мятам, запращам; to \shoot a glance at мятам поглед на; 3. стрелвам се, минавам (бързо), профучавам, прелитам, пролитам (и с along, past); a flash shot across the sky небето бе озарено от светкавица; a beam of light shot through the darkness един светъл лъч прониза тъмнината; to \shoot the lights минавам на червен светофар (за автомобил); to \shoot the rapids спускам се по бързеите; to \shoot Niagara прен. излагам се на голям риск; \shooting star падаща звезда; 4. разпуквам се (за пъпка); напъпвам, пускам пъпки (за растение), пониквам, покарвам; раста; 5. щрака ме, мушка ме, боли ме силно (зъб и пр.); \shooting pain остра болка; 6. стоварвам, разтоварвам, изсипвам, изтърсвам (и смет от кола); изхвърлям; пускам по улей; 7. разг. фотографирам, снимам (и филм); 8. простирам, разстилам (мрежа); 9. сп. шутирам; to \shoot a goal вкарвам гол; 10. пускам, пръскам (за слънчеви лъчи); to \shoot the breeze (bull) ам. sl дърдоря, бърборя, дрънкам; to \shoot the cat sl повръщам, "дера лисици"; to \shoot daylight into sl убивам, застрелвам; to \shoot the moon (the pit) изнасям се от квартирата си нощем (за да не си платя наема); to \shoot square (straight) ам. разг. действам почтено, водя честна игра; to \shoot o.s. in the foot сам си навреждам; to \shoot the sun мор. определям височината на слънцето; to \shoot off o.'s mouth ам. плещя, плямпам, дрънкам; to \shoot away (out) пробивам си път със стрелба, изскубвам се; II. n 1. филиз, издънка, израстък, "мустаче", стрък, вейка; 2. праг (на река); 3. наклонена плоскост; улей; 4. (ходене на) лов; група ловци, ловна дружина; ловен парк; the whole \shoot всичко, от А до Я; III. int ам. кажи си приказката, думай, речи.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • shoot — shoot …   Dictionnaire des rimes

 • Shoot'em up — Shoot them up Reproduction de Space Invaders, l un des premiers shoot them up, sorti en 1978. Un shoot them up (aussi écrit shoot em up ou contracté shmup, littéralement « descendez les tous »[1]) est un ty …   Wikipédia en Français

 • Shoot-em-up — Shoot them up Reproduction de Space Invaders, l un des premiers shoot them up, sorti en 1978. Un shoot them up (aussi écrit shoot em up ou contracté shmup, littéralement « descendez les tous »[1]) est un ty …   Wikipédia en Français

 • Shoot 'em up — Shoot them up Reproduction de Space Invaders, l un des premiers shoot them up, sorti en 1978. Un shoot them up (aussi écrit shoot em up ou contracté shmup, littéralement « descendez les tous »[1]) est un ty …   Wikipédia en Français

 • Shoot 3D — Shoot them up Reproduction de Space Invaders, l un des premiers shoot them up, sorti en 1978. Un shoot them up (aussi écrit shoot em up ou contracté shmup, littéralement « descendez les tous »[1]) est un ty …   Wikipédia en Français

 • Shoot em up — Shoot them up Reproduction de Space Invaders, l un des premiers shoot them up, sorti en 1978. Un shoot them up (aussi écrit shoot em up ou contracté shmup, littéralement « descendez les tous »[1]) est un ty …   Wikipédia en Français

 • shoot — [ ʃut ] n. m. • 1893; mot angl., de to shoot « lancer, tirer » ♦ Anglic. I ♦ Au football, Tir ou dégagement puissant. II ♦ (v. 1970; mot angl. amér.) Fam. Piqûre, injection d un stupéfiant. ⇒ 2. fixe. Se faire un shoot d héroïne. ● shoot nom… …   Encyclopédie Universelle

 • shoot — ► VERB (past and past part. shot) 1) kill or wound (a person or animal) with a bullet or arrow. 2) cause (a gun) to fire. 3) move suddenly and rapidly. 4) direct (a glance, question, or remark) at someone. 5) film or photograph (a scene, film,… …   English terms dictionary

 • shoot — [sho͞ot] vt. shot, shooting [ME shoten < OE sceotan, akin to ON skjōta, Ger schiessen < IE base * (s)keud , to throw, shoot > SHUT, OSlav is kydati, to throw out] 1. a) to move swiftly over, by, across, etc. [to shoot the rapids in a… …   English World dictionary

 • Shoot \'em up — Galaga, известный shoot em up 1981 года. Shoot em up  жанр компьютерных и видеоигр, в которых игрок, управляющий каким либо персонажем или техническим средством, сражается с большим количеством врагов при помощи стрельбы. Процесс игры часто… …   Википедия

 • shoot — shoot; bum·ber·shoot; in·ter·shoot; muck·le·shoot; para·shoot; shoot·able; shoot·ee; shoot·ing; shoot·ist; shoot·man; shoot·out; shoot·er; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”